Zbiór najpopularniejszych modlitw.

Modlitwa to nic innego jak rozmowa z Bogiem. Niektórzy wolą posługiwać się własnymi słowami, inni przywiązują się do modlitw w formie znanej od dawna, przekazywanej nam przez rodziców, dziadków, katechetów. Wiele z nich znamy bardzo dobrze, niektóre odmawiamy nawet po kilka razy dziennie.
Ten dział powstał z myślą o tym, aby dzielić się znanymi mniej lub bardziej modlitwami. Nie wstydź się, jeśli którejś z nich nie znasz lub zapomniałeś słów. Po to są tutaj, aby do nich zaglądać i wracać! Nie po to zostały ułożone, aby istnieć, lecz aby być wypowiadanymi.  Na co dzień zbiór modlitwy znajduje się w zakładce: Duszpasterstwo – modlitwy.

1. Modlitwa Pańska:
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź Królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode Złego. Amen

2. Pozdrowienie anielskie:
Zdrowaś Maryjo; łaski pełna; Pan z Tobą; błogosławiona Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

3. Modlitwa do Anioła Stróża:
Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy Bądź mi zawsze ku pomocy, Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen

4. Skład apostolski:
Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

5. Dziesięć przykazań Bożych :
Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną. 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno. 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. 4. Czcij ojca swego i matkę swoją. 5. Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego. 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

6. Pięć przykazań kościelnych (nowe):
1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych. 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty. 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą. 4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach. 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

7. Przykazanie miłości:
1. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem. 2. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.

8. Siedem sakramentów Kościoła:
1. Sakrament chrztu. 2. Sakrament bierzmowania. 3. Sakrament Eucharystii. 4. Sakrament pokuty i pojednania. 5. Sakrament namaszczenia chorych. 6. Sakrament święceń. 7. Sakrament małżeństwa.

Warunki sakramentu pokuty i pojednania:
1. Rachunek sumienia 2. Żal za grzechy 3. Mocne postanowienie poprawy 4. Szczera spowiedź 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

10. Dary Ducha Świętego:
1. Dar mądrości
2. Dar rozumu
3. Dar rady
4. Dar męstwa
5. Dar umiejętności
6. Dar pobożności
7. Dar bojaźni Bożej

11. Główne prawdy wiary:
1. Jest jeden Bóg. 2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze. 3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. 4. Syn Boży stał się człowiekiem, umarł za krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. 5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna. 6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

12. Uczynki miłosierne co do duszy:
1. Grzesznych upominać. 2. Nieumiejętnych pouczać. 3. Wątpiącym dobrze radzić. 4. Strapionych pocieszać. 5. Krzywdy cierpliwie znosić. 6. Urazy chętnie darować. 7. Modlić się za żywych i umarłych.

13. Uczynki miłosierne co do ciała:
1. Łaknących nakarmić. 2. Pragnących napoić. 3. Nagich przyodziać. 4. Podróżnych w dom przyjąć. 5. Więźniów pocieszać. 6. Chorych nawiedzać. 7. Umarłych pogrzebać.

14. Siedem grzechów głównych:
1. Pycha. 2. Chciwość. 3. Nieczystość. 4. Gniew. 5. Zazdrość. 6. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. 7. Lenistwo.
15.Akty wiary, nadziei, miłości i żalu :

Akt wiary
Wierzę w Ciebie, Boże żywy, W Trójcy jedyny, prawdziwy. Wierzę, coś objawił, Boże. Twe słowo mylić nie może.
Akt nadziei
Ufam Tobie, boś Ty wierny, Wszechmogący i miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, Łaskę i wieczne zbawienie.
Akt miłości
Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone.
Akt żalu
Ach, żałuje za me złości jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości mnie, grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

16. Anioł Pański:
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha świętego. Zdrowaś Maryjo…
Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo…
A Słowo stało się ciałem, i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo…
Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

397 komentarzy

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.