Sakramenty

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
Sakrament chrztu św. jest udzielany w niedzielę na mszy św.
Około dwóch tygodni przed planowaną datą chrztu św. należy zgłosić się w kancelarii parafialnej z następującymi dokumentami:
akt urodzenia dziecka (odpis)
dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres zamieszkania)
zaświadczenia z parafii aktualnego zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary
w przypadku gdy rodzice mieszkają poza naszą parafią należy przynieść zezwolenie z parafii aktualnego zamieszkania na chrzest w parafii tutejszej
Informacje dla rodziców chrzestnych:
Do godności chrzestnych mogą być dopuszczone osoby, które:
przyjęły sakrament bierzmowania
są praktykującymi katolikami
jeśli są małżeństwem żyją w związku sakramentalnym
stosowny dokument jest wydawany osobom, które zamieszkują na terenie naszej parafii

SAKRAMENT BIERZMOWANIA
Cykl przygotowania do sakramentu bierzmowania w naszej parafii trwa dwa lata i obejmuje młodzież klasy VII i VIII oraz klasę III gimnazjalną. Inne osoby, które pragną przystąpić do sakramentu bierzmowania poza parafią, powinny zgłosić się indywidualnie do któregoś z księży w kancelarii parafialnej. Po odpowiednim przygotowaniu parafia zgłasza kandydata do sakramentu bierzmowania do Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej. Sakrament udzielany jest w parafii św. Barbary w Sosnowcu. Terminy sprawowania sakramentu bierzmowania można znaleźć na stronie Diecezji sosnowieckiej lub parafii św. Barbary w Sosnowcu.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu narzeczeni proszeni są o dostarczenie następujących dokumentów:
metryki chrztu (o ile nie był on udzielony w naszej parafii), są ważne 3 miesiące od daty wydania
zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy narzeczeni chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy). Ten dokument jest ważny również 3 miesiące od daty wydania do planowanej daty ślubu.
akt ślubu (jeśli wcześniej zawarto związek cywilny)
dowody osobiste
ostatnie świadectwo katechizacji (do wglądu)
świadectwo bierzmowania (o ile nie ma wpisu o przyjęciu sakramentu bierzmowania do metryki chrztu)
zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej (jeśli narzeczeni już ją odbyli)
dane świadków (imiona, nazwiska, wiek, adresy zamieszkania)
Nauki przedmałżeńskie dla narzeczonych

SAKRAMENT CHORYCH
Chorych i osłabionych wiekiem parafian odwiedzamy z posługą sakramentalną w pierwsze piątki miesiąca od godz. 8:00. Zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.
W przypadkach nagłych kapłani są zawsze do dyspozycji pod numerami kontaktowymi lub po zgłoszeniu na plebanii.
W domu chorego należy przygotować stół nakryty białym obrusem, krzyż i świece, wodę święconą, kropidło, gromnicę i waciki.

POGRZEB KATOLICKI
Aby przygotować uroczystości związane z pochówkiem zmarłego należy dostarczyć następujące dokumenty:
akt zgonu
karta zgonu
zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku, jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)
jeśli zmarły przez ostatni czas przebywał poza naszą parafią zezwolenie na pogrzeb w naszej parafii (wystawia je ks. Proboszcz z parafii ostatniego zamieszkania)